foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI
„SREBRNY LAUR”, „ZŁOTY LAUR” I „DIAMENTOWY LAUR”


Odznakę „SREBRNY LAUR”,  „ZŁOTY LAUR” i „DIAMENTOWY LAUR” otrzymują uczniowie , którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i zajmują punktowane miejsca w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych. Ich postawa moralna i kultura osobista stanowi wzór do naśladowania i przynosi zaszczyt szkole. Swym zaangażowaniem społecznym dają świadectwo wrażliwości na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka.
Nieobca jest im maksyma Tadeusza Kotarbińskiego „Lub coś. Kochaj kogoś. Nie bądź gałganem. Żyj poważnie.”I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Odznakę „SREBRNY LAUR” przyznaje się uczniom klas IV – VIII  na zakończenie roku szkolnego.
2. Odznakę „ZŁOTY LAUR” otrzymują uczniowie klas VI – VIII na zakończenie roku szkolnego.
3. Odznaki „SREBRNY LAUR”, „ZŁOTY LAUR” i „DIAMENTOWY LAUR” przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy na końcowym posiedzeniu klasyfikacyjnym.
4. Odznaka jest wręczana w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI „SREBRNY LAUR”

1. Odznaka „SREBRNY LAUR” przyznawana jest uczniom klas IV – VIII za spełnienie następujących kryteriów:
1)    co najmniej ocena bardzo dobra z zachowania za I półrocze oraz na koniec roku szkolnego,
2)     średnia ocen 5,0 i więcej,
3)    indywidualne nagrody i wyróżnienia  w konkursach przedmiotowych od szczebla powiatowego wzwyż w danym roku szkolnym,
4)    indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych od szczebla powiatowego wzwyż w danym roku szkolnym,
5)    indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w przeglądach artystycznych od szczebla powiatowego wzwyż w danym roku szkolnym,
6)    efektywna działalność w organizacjach szkolnych potwierdzona przez opiekuna, współorganizowanie uroczystości, których celem jest kultywowanie tradycji szkoły (ślubowanie klas I, Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad grobami zasłużonych mieszkańców Chrzanowa – nauczycieli, żołnierzy, społeczników, Dzień Patrona Szkoły, Jasełka, Gminne Spotkania Literacko - Artystyczne, Dzień Sportu, pasowanie na czytelnika i inne).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI „ZŁOTY LAUR”

1. Odznaka „ZŁOTY LAUR” przyznawana jest uczniom klas VI – VIII za spełnienie następujących kryteriów:
 
1)    wyróżnienie, co najmniej 2 razy  odznaką „SREBRNY LAUR”,
2)    spełnienie postanowień szczegółowych przyznawania odznaki „SREBRNY LAUR”.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI „DIAMENTOWY LAUR”

1.  Odznaka „DIAMENTOWY LAUR” przyznawana jest uczniom klas VIII kończącym naukę w szkole podstawowej za spełnienie następujących kryteriów:

1)    wyróżnienie przynajmniej raz  odznakami  „SREBRNY LAUR” i „ZŁOTY LAUR” w klasach IV – VII,
2)    spełnienie postanowień szczegółowych przyznawania odznaki „SREBRNY LAUR”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uwzględniając indywidualne cechy psychofizycznego rozwoju dziecka, dopuszcza się przyznanie odznaki „SREBRNY LAUR”,  „ZŁOTY LAUR”  i  „DIAMENTOWY LAUR” uczniom, którzy spełnili punkty 1), 2), 6) i przynajmniej jeden punkt 3) albo 4) bądź 5) postanowień  przyznawania odznaki „SREBRNY LAUR”.Opracował zespół nauczycieli SP nr 1 z O.I. w Chrzanowie:
K. Tęczar, A. Rabska, M.Warszawska, I. Kurek, S, Hinc, I. Kozłowska,
U. Nagórzańska –Róg, S.Łuszczek
 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.