foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Rekrutacja dzieci do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Chrzanowie

na rok szkolny 2015/2016


Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2015/16 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone od 1.07.2008r.  do 31.12.2008r. (siedmiolatki), które nie poszły do szkoły w roku poprzednim  oraz wszystkie dzieci urodzone   w  2009r. (sześciolatki).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2014 r. poz.7) zmieniają się zasady rekrutacji do klas I, która przebiegać będzie w sposób następujący:

1. Obligatoryjnie, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (druk do pobrania  w sekretariacie szkoły oraz na stronie www szkoły) – do szkoły obwodowej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w jej obwodzie.

2. Na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, będą przyjmowane w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W sytuacji, gdy liczba wniosków rodziców  o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę kryteria ustalone w Statucie Szkoły oraz termin wpływu wniosku.

Wnioski i  inne dokumenty pobrać można w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio  z naszej strony www.

W razie pytań szczegółowych dzwonić można do sekretariatu szkoły:

tel. 32 623 28 44, 32 624 00 69, 606 742 264


Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły. Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem – złożeniem wniosku dokonują Państwo osobiście w szkole.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

  1. Wniosek  o przyjęcie dziecka do klasy I należy złożyć do dyrektora szkoły. Dotyczy dzieci  z obwodu i spoza obwodu szkoły.
  2. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poniższych kryteriów zawartych w Statucie Szkoły:

 

 

L.p.

Kryteria drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego

Punkty

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły, do którego składany jest wniosek.

10 punktów

2.

Miejsce pracy rodzica znajduje się w pobliżu szkoły lub w szkole.

10  punktów

3.

Dziadkowie dziecka zamieszkują w pobliżu szkoły i wspierają rodziców w procesie wychowawczym.

6 punktów

4.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza lub bardziej bezpieczna niż do szkoły obwodowej.

 

6 punktów

5.

Opis predyspozycji, uzdolnień kandydata, które mogą być rozwijane i realizowane   w szkole , np. artystyczne, sportowe.

6 punktów

 

4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”(wzory oświadczeń są do pobrania w szkole lub na stronie www).

5. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I

L.p.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Termin

od - do

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły.

Od 2 – 20 marca 2015 r.

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły wraz z odpowiednimi dokumentami, o ile Szkoła posiada wolne miejsca.

Od 1 -14 kwietnia 2015r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

Do 24 kwietnia 2015 r.

 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (spoza obwodu szkoły) wywieszane będą  w widocznym miejscu w Szkole.

 

 

Plik do pobrania:

Wniosek do klasy pierwszej dla dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1.

Wniosek do klasy pierwszej dla dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1.

Oświadczenia do wniosków dla dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1.

Oświadczenia do wniosków dla_szkół wielodzietność.docx

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.