foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Uczniowie mają prawo do:

•    znajomości celów lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych i zrozumiałego przekazu treści zajęć,
•    zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku zajęć lekcyjnych,
•    nie zadawania im pisemnych zadań domowych w piątek, jeżeli w poniedziałek odbywają się zajęcia z danego przedmiotu,
•    znajomości kryteriów i zasad jakie stosowane są przy ocenianiu,
•    sprawiedliwości i jawności w ocenianiu poprzez wpis do zeszytu,
•    pisemnej informacji w przypadku semestralnej (rocznej) oceny niedostatecznej; informacja powinna dotrzeć do rodziców lub opiekunów ucznia i być potwierdzona przez nich podpisem na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
•    znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań, jakim będą musieli sprostać,
•    określenia przez nauczyciela terminu pisemnego sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówka nie musi być zapowiedziana,
•    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
•    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności,
•    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
•    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
•    korzystania z poradnictwa psychologa, pedagoga, logopedy,
•    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach dopuszczonych do działania w szkole, na podstawie przepisów prawa.
•    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych oraz księgozbioru biblioteki,
•    korzystania z pomocy socjalnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
•    odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,
•    kultywowania wiary, zwyczajów lub języka przez uczniów, którzy należą do mniejszości etnicznych, narodowościowych lub religijnych.
•    uczeń, którego prawa wynikające z przepisów niniejszego statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do dyrektora szkoły. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.


Uczniowie mają obowiązek:

•    przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,
•    szanować tradycje szkoły pod warunkiem, iż nie narusza to ich światopoglądu i wyznania wiary (spotkania wigilijne, wiosenne spotkania z kulturą itp.),
•    punktualnie przychodzić na zajęcia,
•    być przygotowanym do lekcji, przestrzegać zasad regulaminu zachowania i porządku w czasie zajęć,
•    uzupełniać braki w wiedzy wynikające z nieobecności na zajęciach edukacyjnych, również spowodowane udziałem w zawodach sportowych, bądź w konkursie szkolnym lub pozaszkolnym,
•    starannie prowadzić zeszyt, zgodnie z wymaganiami nauczyciela,
•    przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
•    dbać o własne życie, zdrowie, rozwój i higienę,
•    dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
•    szanować symbole państwowe, narodowe, religijne i szkolne,
•    systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne przewidziane w tygodniowym rozkładzie zajęć,
•    usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole,
•    nosić jednolity strój i obuwie zamienne na terenie szkoły. Pozostałe części garderoby nie mogą zawierać elementów nawiązujących do subkultur młodzieżowych, natomiast fryzura ucznia powinna być dostosowana do jego wieku. Dbać o estetykę stroju,
•    przebierać obuwie zamienne na terenie szkoły,
•    pozostawiać na czas nauki okrycie zewnętrzne i obuwie zamienne w przydzielonej im szatni,
•    posiadać strój gimnastyczny, na który składają się czarne lub granatowe krótkie spodenki lub szorty, biały podkoszulek z krótkim rękawem, obuwie sportowe o jasnych podeszwach, a także dresy do ćwiczeń na boiskach. Uczeń ma obowiązek brać udział w lekcji wychowania fizycznego w stroju gimnastycznym.

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.