Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Regulamin Rady Rodziców

Odsłony: 10814

Spis treści

Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

I. Podstawa prawna


§ 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 ze zm.);z 2007 r nr 42 ,poz 273 i nr 80, poz 542 ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1998 nr 155, poz. 1014 ze zm.); rozporządzenie MENiS z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 ze zm.).

II. Zakres, cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:

 1. reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
 2. zapewnienia współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
 3. współdziałania z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w stałym polepszaniu procesu wychowania i funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
 4. organizowania rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły.
 5. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną :
 • program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia, oraz potrzeb danego środowiska.
 • Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

§ 3

Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły, reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem decyzji związanych ze szkołą.

§ 4

Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie:

 1. doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły.
 2. zapewnienia warunków bytowych uczniów, którzy nie mają niezbędnej opieki oraz warunków kształcenia się i pomocy materialnej,
 3. organizacji prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
 4. zapewnienie warunków rozwoju organizacjom, kołom zainteresowań istniejącym w szkole,
 5. wspierania rozwoju kulturalno – artystycznego uczniów.
 6. gromadzenia funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.

§ 5

Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz szkolnych oraz instytucji pozaszkolnych, reprezentuje opinie związane z pracą szkoły.

§ 6

Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły. Jej członkowie pełnią funkcje honorowo.

§ 7

Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoja działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 8

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 9

Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych z imprez organizowanych przez radę oraz z zasiłków, darowizn i dotacji.

§ 10

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.

 


 


III. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

§11

Podstawową komórką Rady Rodziców w szkole jest Klasowa Rada Rodziców, w której skład wchodzą minimum trzy osoby ("trójka klasowa rodziców"), wybierane w głosowaniu na ogólnym zebraniu klasowym rodziców oraz wychowawcy klasy.

§ 12

Z początkiem roku szkolnego:

1. rozwiązuje się rady rodziców klas najwyższych, których uczniowie opuścili szkołę,
2. dokonuje się wyborów rady rodziców w klasach najniższych,
3. pozostałe, dotychczasowe klasowe rady rodziców, stają się radami następnej (wyższej) klasy, dokonuje się uzupełniających wyborów w tych radach, których skład został zdekompletowany.

Klasowa Rada Rodziców wybiera, ze swojego grona przedstawiciela, który wchodzi w skład Szkolnej Rady Rodziców.

§ 13

Z Rady Rodziców wyłoniona jest Komisja Rewizyjna w składzie co najmniej trzech osób.

IV. Organizacja pracy i zasady działania Rady Rodziców

§ 14

Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd Rady Rodziców wybrany na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, w składzie: przewodniczący , zastępca, sekretarz, skarbnik.

Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 • planowanie pracy Zarządu Rady Rodziców
 • zwoływanie zebrań Zarządu Rady i Rady Rodziców
 • nadzorowanie realizacji uchwał
 • nadzorowanie realizacji planu finansowego
 • podpisywanie pism i opinii, wniosków w imieniu Rady Rodziców
 • współpraca z organami szkoły


Do zadań sekretarza Zarządu Rady Rodziców należy:

 • sporządzanie protokołów zebrań
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz archiwum
 • prowadzi ewidencję członków Rad Klasowych
 • opracowuje w porozumieniu z Zarządem projekt planu finansowego na dany rok szkolny


Do zadań skarbnika należy:

 • organizowanie wspólnie ze skarbnikami Rad Klasowych i Zarządem Rady wpływów finansowych na działalność rady
 • nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów
 • nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców
 • nadzór nad prawidłowym rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych
 • składanie sprawozdań z działalności finansowej


§ 15

Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców wykonuje jej uchwały i uchwały Ogólnego Zebrania Rodziców oraz prowadzi prace bieżące( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Rodziców i zebrań ogólnych rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

§ 16

Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej raz na rok. Do jego zadań należy:

 • przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej Rady Rodziców Szkoły i sprawozdania komisji rewizyjnej.


§ 17

Zarząd Rady Rodziców szkoły opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo - gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców. Dokumenty te zatwierdza Rada Rodziców Szkoły zwykłą większością głosów .

§ 18

Na zakończenie roku szkolnego - ogólnym zebraniu rodziców Zarząd Rady Rodziców składa pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i rzeczowego rady za ubiegły rok szkolny wraz z projektem planu finansowego na nowy rok szkolny. Ponadto przedstawiciele trójek klasowych powinni zdać sprawozdanie rodzicom uczniów klasy, którą reprezentują.

§ 19

Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Prowadzi je Klasowa Rada Rodziców. Zebranie zwołuje rada w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

§ 20

Zebrania Rady Rodziców Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Zebrania Zarządu Rady Rodziców Szkoły odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub w innym uzgodnionym przez Zarząd Rady Rodziców dogodnym terminie.

§ 21

Uchwały wszystkich spotkań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły zawiesza ją w ciągu siedmiu dni przedstawia sprawę do arbitrażu - do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą.

§ 22

Dokumentacja z pracy Rady Rodziców Szkoły, i Rad Klasowych przechowywana jest w kancelarii szkoły.
Uchwały z posiedzeń Rady Rodziców są protokołowane, za protokołowanie odpowiada sekretarz.

§ 23

Kadencja Rady Rodziców trwa 3. lat. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej. Członkowie rady, nie biorący aktywnego udziału w pracach rady, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady lub jej komórek organizacyjnych powinni być powołani nowi członkowie na zebraniu klasowym lub na zebraniu Rady Rodziców Szkoły.

§ 24

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rady pedagogicznej - Rada Rodziców może rozwiązać dotychczasowy Zarząd Rady Rodziców przed upływem jej kadencji i zobowiązać dyrektora do zorganizowania wyborów do nowego zarządu.

 


 

V. Zasady działalności finansowo – gospodarczej Rady Pedagogicznej

§ 25


Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, których zbiórką zajmują się skarbnicy rad klasowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły.

§ 26

Wysokość składek ustala Rada Rodziców na wniosek prezydium Rady Rodziców

§ 27

Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w dwóch ratach. Mogą także zadeklarować indywidualnie wyższą składkę od kwoty określonej przez radę.

§ 28

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły. Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny przyjętego przez plenum Rady Rodziców Szkoły.

§ 29

Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

§ 30


Rada Rodziców szkoły prowadzi własną gospodarkę finansową i rachunkowość według przepisów o rachunkowości i finansach publicznych. Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik.

§ 31


Przekazywanie funkcji skarbnika odbywa się protokolarnie w obecności przewodniczącego rady.

VI. Komisja Rewizyjna

§ 32


Kontroli dokumentów finansowych Rady Rodziców dokonuje wybrana przez członków rady komisja rewizyjna składająca się z co najmniej 3 osób .

§ 33


Zadaniem komisji rewizyjnej Rady Rodziców jest:

 1. raz w roku kontrolowanie dokumentów finansowych. Zarządu Rady Rodziców
 2. raz w roku opiniuje roczne sprawozdanie finansowe w zakresie zgodności z przepisami o rachunkowości, dotyczącymi zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym, z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków komitetu.

 

§ 34


Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców na żądanie dyrektora szkoły.

VII. Postanowienia ogólne

 1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.
 2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o brzmieniu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Chrzanowie.
 3. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.


Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 29.10.2007 r.