Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Regulamin Rady Rodziców

Odsłony: 10813

Spis treści

 


III. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

§11

Podstawową komórką Rady Rodziców w szkole jest Klasowa Rada Rodziców, w której skład wchodzą minimum trzy osoby ("trójka klasowa rodziców"), wybierane w głosowaniu na ogólnym zebraniu klasowym rodziców oraz wychowawcy klasy.

§ 12

Z początkiem roku szkolnego:

1. rozwiązuje się rady rodziców klas najwyższych, których uczniowie opuścili szkołę,
2. dokonuje się wyborów rady rodziców w klasach najniższych,
3. pozostałe, dotychczasowe klasowe rady rodziców, stają się radami następnej (wyższej) klasy, dokonuje się uzupełniających wyborów w tych radach, których skład został zdekompletowany.

Klasowa Rada Rodziców wybiera, ze swojego grona przedstawiciela, który wchodzi w skład Szkolnej Rady Rodziców.

§ 13

Z Rady Rodziców wyłoniona jest Komisja Rewizyjna w składzie co najmniej trzech osób.

IV. Organizacja pracy i zasady działania Rady Rodziców

§ 14

Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd Rady Rodziców wybrany na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, w składzie: przewodniczący , zastępca, sekretarz, skarbnik.

Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 • planowanie pracy Zarządu Rady Rodziców
 • zwoływanie zebrań Zarządu Rady i Rady Rodziców
 • nadzorowanie realizacji uchwał
 • nadzorowanie realizacji planu finansowego
 • podpisywanie pism i opinii, wniosków w imieniu Rady Rodziców
 • współpraca z organami szkoły


Do zadań sekretarza Zarządu Rady Rodziców należy:

 • sporządzanie protokołów zebrań
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz archiwum
 • prowadzi ewidencję członków Rad Klasowych
 • opracowuje w porozumieniu z Zarządem projekt planu finansowego na dany rok szkolny


Do zadań skarbnika należy:

 • organizowanie wspólnie ze skarbnikami Rad Klasowych i Zarządem Rady wpływów finansowych na działalność rady
 • nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów
 • nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców
 • nadzór nad prawidłowym rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych
 • składanie sprawozdań z działalności finansowej


§ 15

Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców wykonuje jej uchwały i uchwały Ogólnego Zebrania Rodziców oraz prowadzi prace bieżące( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Rodziców i zebrań ogólnych rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

§ 16

Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej raz na rok. Do jego zadań należy:

 • przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej Rady Rodziców Szkoły i sprawozdania komisji rewizyjnej.


§ 17

Zarząd Rady Rodziców szkoły opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo - gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców. Dokumenty te zatwierdza Rada Rodziców Szkoły zwykłą większością głosów .

§ 18

Na zakończenie roku szkolnego - ogólnym zebraniu rodziców Zarząd Rady Rodziców składa pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i rzeczowego rady za ubiegły rok szkolny wraz z projektem planu finansowego na nowy rok szkolny. Ponadto przedstawiciele trójek klasowych powinni zdać sprawozdanie rodzicom uczniów klasy, którą reprezentują.

§ 19

Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Prowadzi je Klasowa Rada Rodziców. Zebranie zwołuje rada w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

§ 20

Zebrania Rady Rodziców Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Zebrania Zarządu Rady Rodziców Szkoły odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub w innym uzgodnionym przez Zarząd Rady Rodziców dogodnym terminie.

§ 21

Uchwały wszystkich spotkań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły zawiesza ją w ciągu siedmiu dni przedstawia sprawę do arbitrażu - do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą.

§ 22

Dokumentacja z pracy Rady Rodziców Szkoły, i Rad Klasowych przechowywana jest w kancelarii szkoły.
Uchwały z posiedzeń Rady Rodziców są protokołowane, za protokołowanie odpowiada sekretarz.

§ 23

Kadencja Rady Rodziców trwa 3. lat. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej. Członkowie rady, nie biorący aktywnego udziału w pracach rady, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady lub jej komórek organizacyjnych powinni być powołani nowi członkowie na zebraniu klasowym lub na zebraniu Rady Rodziców Szkoły.

§ 24

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rady pedagogicznej - Rada Rodziców może rozwiązać dotychczasowy Zarząd Rady Rodziców przed upływem jej kadencji i zobowiązać dyrektora do zorganizowania wyborów do nowego zarządu.