Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Odsłony: 9474

WYCHOWANIE ZDROWOTNE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ


ZADANIA
TREŚCI
FORMY
OSIĄGNIĘCIA
1. Kształtowanie sprawności fizycznej
- Systematyczne rozwijanie kondycji fizycznej,

- umiejętność wykorzystania poznanych elementów ruchowych,

- uświadomienie korzyści płynących z aktywnego spędzania czasu,

- popularyzowanie poszczególnych dyscyplin sportowych,

- umiejętność dbania o swoje zdrowie
- lekcje wychowania fizycznego,

- gimnastyka korekcyjna,

- rekreacja,

- działalność klubu turystycznego,

- zajęcia pozalekcyjne, gry i zabawy ruchowe,

- świetlica środowiskowa,

- wycieczki,

- gry zespołowe,

- organizacja Dnia Sportu Szkolnego,

- organizacja i udział w rozgrywkach sportowych szkolnych i międzyszkolnych
Uczeń :

- poprawia kondycję fizyczną

i samopoczucie,

- samodzielnie bierze udział w różnych rodzajach aktywności ruchowej,

- potrafi samodzielnie zorganizować sobie aktywnie czas wolny,

- współorganizuje rozgrywki sportowe lub zajęcia ruchowe dla środowiska i grupy rówieśniczej,

- właściwie zagospodarowuje czas wolny od pracy i nauki
2. Dbałość o zdrowie psychiczne ucznia.
- określanie pozytywnych i negatywnych emocji, umiejętność rozpoznawania i nazywania ich u siebie,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- umiejętność radzenia sobie z przyjmowaniem porażek i sukcesów,

- higiena psychiczna, higiena nauki ucznia,

- rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad.
- lekcje wychowawcze,

- zajęcia edukacyjne,

-  spotkania z higienistką, pedagogiem, terapeutą,

- apele, pogadanki,

- świetlica szkolna i srodowiskowa.
Uczeń :

- potrafi rozpoznać i nazwać swoje emocje,

- potrafi rozładować bądź wyeliminować właściwie powstałe napięcie psychiczne,

- potrafi właściwie przyjąć porażkę i sukces,

- potrafi szukać sprzymierzeńców przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji,

- potrafi właściwie opracować swój plan dnia,

- potrafi właściwie zaprojektować swe miejsce pracy i dbać o jego porządek,

- osiąga równowagę psychiczną,

- wie, do kogo zwrócić się o poradę,
3. Dbałość o zdrowie i higienę ciała.
- dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

- racjonalne i zdrowe odżywianie się,

- kształtowanie nawyków higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków,

- uświadomienie roli poszczególnych składników odżywczych szczególnie w okresie dojrzewania,

- kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała,

- zmiany psychiczne i fizyczne okresu dojrzewania,
- lekcje wychowawcze,

- gimnastyka korekcyjna,

- wycieczki, ”zielone szkoły”, rajdy,

- zajęcia edukacyjne,

- spotkania z higienistką,

- świetlica szkolna i środowiskowa,

- spotkanie z lekarzem,

- działalność PCK,
Uczeń:

- potrafi zadbać o codzienną higienę i pielęgnację ciała,

- potrafi zadbać o czystość ubioru dostosowanego do pór roku, pracy, wypoczynku,

- zna zasady zdrowego odżywiania się,

- zna i potrafi higienicznie i estetycznie przygotować i spożyć posiłki,

- rozumie, na czym polega prawidłowa dieta i stara się ją stosować do potrzeb organizmu,

- stosuje się do zasad prawidłowej postawy ciała,

- wie, jakie zmiany rozwojowe zachodzą w jego organiźmie w okresie dojrzewania i jak wpływają one na funkcjonowanie organizmu.
4. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
- bezpieczne zachowanie na ulicy, w szkole i wśród obcych,

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- zasady ruchu drogowego,

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych,

- korzystanie z placówek służby zdrowia.
- zajęcia edukacyjne,

- lekcje wychowawcze,

- spotkania z policjantem, PCK,

- apele porządkowe,

- konkursy szkolne i międzyszkolne,

- karta rowerowa,
Uczeń:

- potrafi poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego,

- potrafi zawiadomić policję, straż pożarną, pogotowie,

- potrafi bezpiecznie korzystać z dostępnych urządzeń technicznych w swoim otoczeniu,

- wie, jak bezpiecznie zachować się w stosunku do obcych,

- zna zasady i potrafi udzielić pierwszej pomocy,

- orientuje się, co i w jaki sposób załatwić w placówce medycznej
5. Profilaktyka uzależnień.
- zagrożenie dla zdrowia wynikające z palenia papierosów i spożywania alkoholu,

- zagrożenie dla zdrowia i życia wynikające z niekontrolowanego przyjmowania lekarstw,

- zagrożenie dla zdrowia i życia wynikające z kontaktu z substancjami toksycznymi i popularnymi truciznami,

- zagrożenie dla zdrowia i życia wynikające z używania narkotyków,

- asertywne podejście do trudnych i niebezpiecznych sytuacji,

- uzależnienia innego typu np. TV, komputer, internet, telefon komórkowy,

- zapobieganie chorobom cywilizacyjnym np. bulimia, anoreksja, zażywanie sterydów,

- zarażenie wirusem HIV oraz AIDS
- lekcje wychowawcze,

- lekcjia edukacyjne,

- spotkania z policjantem, terapeutą, OPS, PCK,

- świetlica szkolna i środowiskowa,
Uczeń:

- zna zagrożenia wynikające z palenia papierosów i picia alkoholu,

- rozumie wpływ używek na zdrowie człowieka,

- zna zasady przyjmowania leków i potrafi je stosować zgodnie z zaleceniami lekarza,

- potrafi rozpoznać zagrożenia i odpowiednio zachować się w przypadku kontaktu z substancjami toksycznymi, truciznami,

- rozumie szkodliwość wynikającą z używania narkotyków,

- wie skąd może uzyskać pomoc w przypadku uzależnienia,

- umie odmówić, powiedzieć „nie” w sytuacjach niebezpiecznych dla swojego zdrowia i życia,

- poznaje wpływ uzależnień na zdrowie psychiczne i fizyczne,

- rozumie skutki nieprawidłowego odżywiania,

- wie, jak ustrzec się przed zarażeniem się wirusem HIV

W ZGODZIE Z NATURĄ – WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE

ZADANIA
TREŚCI
FORMY
OSIĄGNIĘCIA
1. Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
2. Budowanie świadomości ekologicznej poprzez zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
4. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan.
5. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w przedsięwzięciach na rzecz przyrody.
- wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego,

- style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych,

- przykłady miejsc, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym,

- degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz związek z formami działalności człowieka,

- obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej, zasady zachowania się na obszarach chronionych.
- lekcje wychowawcze,

- zajęcia edukacyjne,

- warsztaty ekologiczne,

- koło przyrodnicze,

- konkursy ekologiczne,

- obozy ekologiczne,

- sprzątanie świata,

- Dzień Ziemi,

- Zbiórka surowców wtórnych
Uczeń:

- wskazuje pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisku,

- prowadzi obserwacje w najbliższej okolicy,

- potrafi wymienić czynności, które sprzyjają postawom ekologicznym i te, których wpływ jest negatywny,

- wskazuje przykład zachowań ludzkich niszczących środowisko,

- czuje się odpowiedzialny za stan przyrody,

- dostrzega współzależności między elementami środowiska,

- przejawia etyczny i humanistyczny stosunek do przyrody,

- uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego.

ROZWÓJ MORALNY, DUCHOWY I KSZTAŁCENIE WOLI

ZADANIA
TREŚCI
FORMY
OSIĄGNIĘCIA
1. Kształtowanie postaw życiowych ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
2.  Kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego.
3. Kształtowanie postaw tolerancji.
4. Wspieranie ucznia w rozwijaniu pożądanych cech i postaw.
5.  Hierarchizacja wartości.
6. Kształcenie umiejętności obcowania z  kulturą i sztuką
- kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,

- umiejętność oceny własnych zachowań,

- pogłębianie więzi emocjonalnej w relacjach międzyludzkich,

- budzenie odpowiedzialności za siebie i innych,

- poszanowanie wolności własnej i cudzej,

- umiejętność postawy dialogu, słuchania innych i dostrzegania potrzeb drugiego człowieka,

- wyrabianie poczucia obowiązku, pracowitości, wytrwałości, punktualności,

- wspieranie uczniów w tworzeniu systemu wartości
- zajęcia edukacyjne,

- lekcje wychowawcze,

- akcje charytatywne,

- wycieczki, rajdy,

- zajęcia pozalekcyjne,

- apele porządkowe,

- rekolekcje,

- katecheza,

- koncerty, przedstawienia, spektakle teatralne, filmy,
Uczeń :

- umie odróżnić dobro od zła, pogodzić dobro własne z dobrem innych,

- prawidłowo dokonuje samooceny,

- potrafi wczuć się w sytuację drugiego człowieka,

- jest odpowiedzialny za swoje czyny,

- potrafi wyrażać własne poglądy i uszanować poglądy innych,

- jest obowiazkowy, punktualny, wytrwały, pracowity itp.

- zna hierarchię wartości i postępuje zgodnie z nią,

- potrafi być wrażliwy na piękno życia wyrażające się poprzez : sztukę, muzykę, literaturę.


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

ZADANIA
TREŚCI
FORMY
OSIĄGNIĘCIA
1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny
- umacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną,

- kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,

- wpajanie wartości kultury, tradycji, cywilizacji,

- wartość rodziny w życiu osobistym człowieka,

- rola szkoły w życiu młodego człowieka,

- kształtowanie postaw tolerancji wobec osób niepełnosprawnych i  starszych
- spotkania z pedagogiem, psychologiem,

- lekcje wychowawcze,

- zebrania z rodzicami,

- zajęcia edukacyjne,

- spotkania integracyjne,

- działalność charytatywna,

- działalność PCK,

- wycieczki.
Uczeń:

- potrafi określić swoje miejsce w rodzinie,

- określić swoje obowiązki wobec rodziców, rodzeństwa, dziadków,

- potrafi samodzielnie właściwie podejmować decyzje, wziąć odpowiedzialność za nie,

- zna swoją tożsamość kulturową,

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w swoim życiu,

- umie zaakceptować odmienność,

- potrafi być tolerancyjny,

- włącza się w działalność charytatywną.
2. Pogłębianie więzi emocjonalnej
- właściwe metody postępowania rodziców i nauczycieli,

- właściwe relacje uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel - rodzic
- zebrania z rodzicami,

- lekcje wychowawcze,

- wsółpraca z rodzicami na rzecz szkoły,

- spotkania z pedagogiem, psychologiem,

- organizacja imprez szkolnych i środowiskowych,
Nauczyciel i rodzic :

- potrafią nawiązać wszechstronny kontakt uczuciowy z dzieckiem,

- potrafią poświęcić mu czas, uwagę,

- właściwie rozumieją świat dziecka i jego postępowanie,

Uczeń :

- umie dostosować swoje zachowania w kontaktach interpersonalnych,
3. Budzenie w uczniach szacunku dla państwa i jego symboliki jako dobra wspólnego.
- symbole narodowe,

- szacunek dla własnego państwa

- dobro wspólne i postawy prospołeczne,

- świadome, aktywne uczestniczenie w życiu publicznym,

- zapoznanie z przeszłością kraju.
- zajęcia edukacyjne,

- apele, akademie, uroczystości, konkursy,

- wycieczki tematyczne,

- lekcje wychowawcze,

- działalność samorządu uczniowskiego.
Uczeń :

- zna symbole narodowe,

- potrafi z należytym szacunkiem odnieść się do symboli narodowych,

- dba o czystość języka polskiego,

- potrafi aktywnie uczestniczyć w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi, lokalnymi, szkolnymi,

- zna i potrafi się stosować do praw i obowiązków ucznia i obywatela,

- rozumie rolę samorządu uczniowskiego,

- rozumie pojęcie patriotyzmu,

- zna historię swojej ojczyzny.
4. Umacnianie więzi ze społecznością lokalną
- najbliższe środowisko ucznia,

- kultura własnego regionu, jego historia, tradycja, obrzędy,

- wybitni mieszkańcy miasta,

- historia szkoły,

- tradycje i zwyczaje szkolne,
- wycieczki po najbliższej okolicy,

- lekcje muzealne,

- spotkania z wybitnymi mieszkańcami miasta,

- konkursy wiedzy o regionie,

- współpraca z mediami lokalnymi,

- opieka nad miejscami pamięci narodowej,

- lekcje wychowawcze,

- zajęcia edukacyjne,

- uroczystości szkolne,

- warsztaty regionalne,
Uczeń:

- zna historię swojej rodziny (drzewo genealogiczne),

- zna historię swojej miejscowości,

- potrafi czynnie uczestniczyć w obrzędach wynikających z tradycji kultywowanych w rodzinie i regionie,

- zna ludzi zasłużonych dla regionu,

- zna zabytki, miejsca pamięci narodowej, podejmuje świadomą opiekę nad tymi miejscami,

- aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

- zna historię szkoły,
5. Miejsce i rola Polski i Polaków w integrującej się Europie
- symbolika i tradycja krajów Unii Europejskiej,

- nasi rówieśnicy w krajach Unii,

- wpływ Polaków na historię Europy,

- zadania Unii Europejskiej
- zajęcia edukacyjne,

- konkursy,

- wystawy,

- plakaty,

- koło europejskie,

- zaprojektowanie strony internetowej,
Uczeń :

- zna symbole Unii Europejskiej, historię jej powstania,

- zna kraje należące do Unii,

- potrafi poszukiwać informacji na temat tradycji, życia rówieśników w krajach Europy,

- jest dumny z osiągnięć Polaków i ich wkładu w kształtowanie się historii Zjednoczonej Europy,

- zna podstawowe zasady funkcjonowania Unii.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

ZADANIA
TREŚCI
FORMY
OSIĄGNIĘCIA
1. Świadome zdobywanie wiedzy
- wysiłek i motywacja do nauki,

- efektywność pracy,

- poszerzanie swoich uzdolnień i zainteresowań,

- poszukiwanie informacji,

- praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy,

- uczeń słaby
- koła zainteresowań,

- zajęcia edukacyjne,

- czytelnia i biblioteka,

- konkursy,

- klasy sprzyjające rozwojowi ucznia,

- warsztaty ekologiczne, regionalne,

- współpraca z instytucjami kulturalnymi
Uczeń :

- umie celowość nauczania,

- potrafi efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę,

- potrafi planować i organizować własne uczenie się,

- potrafi prezentować własne poglądy na dany temat,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań,

- umie skorzystać z informacji zawartych w różnych źródłach (książki, prasa, internet),

- umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy,

- otrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę,

- rozumie potrzebę uzupełniania braków dotyczących wiedzy i umiejętności,
2. Korzystanie z dorobku kultury.
- dobra kultury narodowej,

- kultura słowa,

- świadomy wybór własnej orientacji kulturowej, religijnej
- udział w spektaklach, seansach filmowych,

- współpraca z bibliotekami,

- wycieczki przedmiotowe,

- spotkania z twórcami kultury,
Uczeń :

- jest świadomym odbiorcą dóbr kultury,

- dba o kulturę i precyzję języka polskiego,

- wypowiada się na temat dzieła sztuki, spektaklu, filmu itp.

- chętnie poznaje i uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych