Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Regulamin Rady Rodziców

Odsłony: 10926

Spis treści

 

V. Zasady działalności finansowo – gospodarczej Rady Pedagogicznej

§ 25


Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, których zbiórką zajmują się skarbnicy rad klasowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły.

§ 26

Wysokość składek ustala Rada Rodziców na wniosek prezydium Rady Rodziców

§ 27

Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w dwóch ratach. Mogą także zadeklarować indywidualnie wyższą składkę od kwoty określonej przez radę.

§ 28

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły. Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny przyjętego przez plenum Rady Rodziców Szkoły.

§ 29

Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

§ 30


Rada Rodziców szkoły prowadzi własną gospodarkę finansową i rachunkowość według przepisów o rachunkowości i finansach publicznych. Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik.

§ 31


Przekazywanie funkcji skarbnika odbywa się protokolarnie w obecności przewodniczącego rady.

VI. Komisja Rewizyjna

§ 32


Kontroli dokumentów finansowych Rady Rodziców dokonuje wybrana przez członków rady komisja rewizyjna składająca się z co najmniej 3 osób .

§ 33


Zadaniem komisji rewizyjnej Rady Rodziców jest:

  1. raz w roku kontrolowanie dokumentów finansowych. Zarządu Rady Rodziców
  2. raz w roku opiniuje roczne sprawozdanie finansowe w zakresie zgodności z przepisami o rachunkowości, dotyczącymi zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym, z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków komitetu.

 

§ 34


Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców na żądanie dyrektora szkoły.

VII. Postanowienia ogólne

  1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.
  2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o brzmieniu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Chrzanowie.
  3. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.


Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 29.10.2007 r.